CE-Nano. Laboratoř Nanoindentace a experimentální mikromechaniky materiálů.


Laboratoř je pracovištěm Katedry mechaniky na Fakultě stavební ČVUT vedena doc. Ing. J. Němečkem, Ph.D., DSc. a sdružuje několik pracovníků a studentů katedry. Práce laboratoře se věnuje především studiu nano- a mikro-mechanických vlastností stavebních materiálů na bázi cementu, popílku, strusky a sádry, a dále obecně heterogenních kompozitních hmot. Část práce je věnována též kovovým materiálům, plastům, dřevu a biomateriálům. V popředí zájmu jsou vlastnosti jednotlivých fází kompozitu, chemické, mineralogické složení, objemové zastoupení a mechanická odezva, chemické a transportní procesy, kinetika reakcí anebo vývoj mikrostruktury.


Výzkum. Aktivity a směry.

Studovány jsou elastické a lomové parametry, dále časově závislé parametry jako je viskoelasticita a dotvarování. Studium se zaměřuje též na různá rozhraní (mezifázové přechodové zóny) mezi fázemi kompozitu, vláknové kompozity a další nové materiály s heterogenní mikrostrukturou. Mezi hlavní experimentální techniky patří nanoindentace, optická a elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a další doprovodné analýzy. Kromě práce na tradičních cementových a dalších kompozitech jsme otevřeni ke spolupráci na nových materiálech a tématech.


1. Cementové kompozity, popílek, FRC, HPC.

Otisk Berkovičova hrotu v cementové pastě, záznam deformačního chování a MKP simulace rozložení napětí pod hrotem během stlačování.

SEM obrázek indentu v cementové pastě.

Výzkum tahové pevnosti a lomových charakteristik jednotlivých fází cementu v mikroměřítku.

Geopolymerní matrice.

2.Neobvyklé kovové materiály a struktury.

Hliníkové pěny: mikrostruktura stěn póru, 3D rekonstrukce.

3. Dřevo

Komplexní modul buněk dřeva.

AFM morfologie buněk dřeva.

4. Transportní vlastnosti betonu, odolnost, elektromigrace v betonu

Elektromigrační jednotka a transport solí v betonu.

5. Nanotechnologie cementu a betonu

Elektromigrační jednotka a transport solí v betonu.

photo

doc. Ing. Jiří Němeček Ph.D., DSc.

Vedoucí laboratoře, výzkumná činnost, nanoindentace, AFM, SEM.

Send email »

photo

Ing. Jiří Němeček

Správa laboratoře, školení, výzkumná činnost, nanoindentace, AFM, SEM.

Send email »